výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 84, 1-13

1 Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Žalm Kórachovcov. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 3 Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. 4 Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. — Sela — 6 Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. 7 Keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň, aj jesenný dážď mu je požehnaním. 8 Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. 9 Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela — 10 Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného! 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. 12 Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. 13 Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Ž 84, 1-13

Verš 2
Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov!
Ž 42:1 - Zbormajstrovi. Poučný žalm Kórachovcov.
Ž 63:1 - Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti.

Verš 12
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne.
Ž 2:12 - Bozkávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.
Ž 34:8 - |TU(chét)|Tu Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.

Z 84 - Žalmista je mimo hraníc vlasti, ďaleko od svätostánku.

Z 84,7 - Pútnici nepoznajú ťažkosti cesty, vedie ich túžba po Bohu a jeho svätyni. "Až pôjdu vyprahnutým údolím" (hebr. báká'), kde niet vody, ktorá by osviežila a prinavrátila stratenú silu, aj toto údolie je pre pútnikov požehnaným krajom, akoby ho zavlažil ranný dážď. "Ranný dážď" - je jesenný dážď v čase siatia. Tento dážď je veľmi užitočný, tvrdú zem mení na kyprú pôdu a dáva možnosť vzrastu bujnej vegetácii.

Z 84,10 - Pútnici, keď došli do chrámu, modlievali sa aj za "pomazaného", za kráľa.