výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 110, 1-7

1 Dávidov. Žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. 2 Žezlo tvojej moci vztiahne Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov! 3 Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja; v nádhere svätyne ako rosa z lona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo. 4 Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 5 Pán je po tvojej pravici; v deň svojho hnevu rozdrví kráľov. 6 Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. 7 Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vztýči hlavu.

Ž 110, 1-7

Verš 4
Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.
Heb 5:6 - Ako inde hovorí: Ty si kňaz navekyna spôsob Melchisedeka.
Heb 6:20 - kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom naveky na spôsob Melchisedeka.
Heb 7:17 - Veď o ňom znie svedectvo: Ty si kňaz navekyna spôsob Melchisedeka.

Verš 6
Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín.
Zjv 14:14 - Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel ktosi podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.
Zjv 16:14 - To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha.
Zjv 20:8 - Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku.

Z 110 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida. - Žalm je priamo mesiášsky, všetko, čo v ňom hovorí, platí len o Mesiášovi a vyplní sa na jeho svätej Osobe. Ježiš Kristus sám vysvetľuje tento žalm o sebe, aby pred farizejmi dokázal svoje božstvo (Mt 22,41 n.; Mk 12,35 n.; Lk 20,41 n.). Ježiš háji týmto žalmom svoje právo a svoju hodnosť sedieť po Božej pravici (Mt 26,64; Lk 22,69).

Z 110,1 - "Pán (Jahve) povedal" (dosl. "výrok, predpoveď - ne'um", je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) "môjmu Pánovi" ('Adóni). V hebrejskej reči meno "'adóni" sa užíva vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25,25 n.; 2 Sam 1,10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: "Seď po mojej pravici." Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať tú istú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19). "Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám" - prísl. "kým" tu neoznačuje konečné ohraničenie času.

Z 110,3 - Mesiášovi právom patrí svätá (v posvätnej nádhere) vláda nad celým svetom, patrí mu právom jeho večného (pred východom zornice) zrodu zo samého Boha.

Z 110,4 - "Podľa radu Melchizedechovho" znamená, že je kňazom v pravom zmysle slova, a nie v prenesenom ani iba v levitskom, ako bol Áron, ale ako bol Melchizedech, ktorý bol pravý kňaz a priniesol na obetu chlieb a víno.