výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 60, 1-14

1 Zbormajstrovi na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný zápis Dávida na poučenie, 2 keď bojoval proti mezopotámskym Aramejčanom z Cóby. Keď sa Jóab vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómčanov. 3 Bože, zavrhol si nás a rozohnal; hneval si sa, no opäť nás zjednoť! 4 Zatriasol si krajinou a rozštiepil si ju. Zaceľ jej trhliny, lebo sa otriasa. 5 Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu. 6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby mohli ujsť pred lukom. — Sela — 7 Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. 8 Boh prehovoril vo svojej svätyni: Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukkót. 9 Mne patrí Gileád, mne patrí Menašše. Efrajim je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. 10 Moábsko je moje umývadlo, na Edómsko hodím svoj sandál, nad Filištínskom víťazne zajasám. 11 Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska? 12 Či si nás ty sám, Bože, nezavrhol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zástupy? 13 Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. 14 S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

Ž 60, 1-14

Verš 1
Zbormajstrovi na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný zápis Dávida na poučenie,
2Sam 8:3 - Dávid porazil i Hadad-Ezera, syna Rechóba, kráľa Cóby, keď šiel ovládnuť Eufrat.
2Sam 8:13 - Dávid sa preslávil aj tým, že pri svojom návrate pobil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Aramejčanov.
1Krn 18:3 - Ďalej porazil Dávid Hadad-Ezera, kráľa Cóby, pri Chamáte, ktorý si šiel upevniť moc na rieke Eufrat.
1Krn 18:12 - Abšaj, syn Cerújin, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edómčanov
Ž 144:10 - Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom,

Verš 5
Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu.
Ž 108:6 - Buď vyvýšený, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.