výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 60, 1-12

1 (59:1) Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан-эдуф. Писание Давида для изучения, (59:2) когда он воевал с Сириею Месопотамскою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в долине Соляной. (59:3) Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам. 2 (59:4) Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется. 3 (59:5) Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. 4 (59:6) Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, 5 (59:7) чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня. 6 (59:8) Бог сказал во святилище Своем: „восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю: 7 (59:9) Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем крепость главы Моей, Иуда скипетр Мой, 8 (59:10) Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой. Восклицай Мне, земля Филистимская!" 9 (59:11) Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? 10 (59:12) Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? 11 (59:13) Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. 12 (59:14) С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.

Ž 60, 1-12

Verš 1
(59:1) Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан-эдуф. Писание Давида для изучения, (59:2) когда он воевал с Сириею Месопотамскою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в долине Соляной. (59:3) Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам.
2Sam 8:3 - И поразил Давид Адраазара, сына Реховова, царя Сувского, когдатот шел, чтоб восстановить свое владычество при реке Евфрате ;
2Sam 8:13 - И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч Сирийцев в долине Соленой.
1Krn 18:3 - И поразил Давид Адраазара, царя Сувского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрате.
1Krn 18:12 - И Авесса, сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной восемнадцать тысяч;
Ž 144:10 - (143:10) дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.

Verš 5
(59:7) чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня.
Ž 108:6 - (107:7) дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.