výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 46, 1-12

1 Zbormajstrovi. Od Kórachovcov. Pieseň pre vysoký hlas. 2 Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. 3 Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, 4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. — Sela — 5 Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. 6 Boh je uprostred neho, nepohne sa; Boh mu pomôže na úsvite. 7 Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela — 9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi: 10 zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. 11 Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh! Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. 12 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

Ž 46, 1-12

Z 46 - Tento žalm a dva nasledujúce tvoria akúsi trilógiu. V žalme 46 sa vyzdvihuje dôvera v Božiu pomoc, v 47. sa oslavuje Pán ako víťaz a kráľ, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion, a napokon 48. žalm má za obsah predovšetkým chválu mesta Jeruzalema a chválu Boha, ktorému patrí vďaka za zázračné oslobodenie mesta Jeruzalema.

Z 46,5 - "Riečne ramená obveseľujú Božie mesto…". Tak ako potok, čo pretekal raj (Gn 2,10; Ž 36,9; Iz 33,21; 66,12; Zjv 22,1).

Z 46,6 - "Od úsvitu" - pravdepodobne ide o ústup Sennacheribovho vojska r. 701 pr. Kr. (2 Kr 19,35; Iz 37,36).