výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 59, 1-18

1 Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Pamätný zápis Dávida, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili. 2 Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov! Zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne! 3 Osloboď ma od páchateľov neprávosti, zachráň ma pred tými, čo prelievajú krv! 4 Veď mi striehnu na život, mocní ma napádajú, hoci som sa neprevinil, ani nezhrešil, Hospodin. 5 Som bez viny, oni však pribiehajú a chystajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a pozri sa! 6 Ty však, Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov! Nezmiluj sa nad nikým z vierolomných zradcov! — Sela — 7 Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta. 8 Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje? 9 Ty sa im však, Hospodin, smeješ, vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Moja sila, budem sa ťa pridŕžať, lebo ty, Bože, si mi pevnosťou. 11 Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich odporcov. 12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrhni ich! Pane, ty si náš štít! 13 Hriechom ich úst je vyrieknuté slovo. Nech uviaznu vo vlastnej pýche pre kliatbu a lož, čo vyslovia! 14 Skoncuj s nimi v hneve! Skoncuj, nech ich niet! Nech vedia, že Boh vládne v Jákobovi až do končín zeme. — Sela — 15 Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta. 16 Túlajú sa za potravou, štekajú, ak sa nenasýtia. 17 Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. 18 Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.

Ž 59, 1-18

Verš 8
Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje?
Ž 2:4 - Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva.

Verš 1
Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Pamätný zápis Dávida, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
1Sam 19:11 - Saul poslal mužov do domu Dávida, aby ho strážili a ráno zabili. Míkal, žena Dávida, ho varovala: Ak ešte tejto noci neujdeš do bezpečia, zajtra bude po tebe.

Verš 7
Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta.
Ž 55:21 - Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesväcuje svoju zmluvu,
Ž 57:4 - Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. — Sela — Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť.
Ž 10:11 - Myslí si: Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí.
Ž 94:7 - Hovoria: Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma.

Z 59,1 - Porov. 1 Sam 19,11-18. Na základe 6. a 9. verša možno usudzovať, že žalm bol neskôr z liturgických dôvodov upravený. Niektoré časti sú dosť nejasné.

Z 59,6 - Starý zákon ešte nepozná univerzalizmus Nového zákona, prijímajúci všetky národy, teda aj pohanov. Žalmista má pred očami židovský národ s jeho výlučnosťou, partikularizmom. V tom zmysle treba chápať aj vv. 9-14.