výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 59, 1-18

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. 2 Zbav mě mých nepřátel, Bože můj, před útočníky mě ochraňuj. 3 Zbav mě těch zlosynů, zachraň mě od těch vrahounů! 4 Pohleď, Hospodine - v záloze na mě číhají, všichni ti siláci se na mě sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný! 5 Pro nic za nic se sbíhají, na mě se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni! 6 Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla 7 Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. 8 Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" 9 Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. 10 Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! 11 Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. 12 Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! 13 Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži 14 vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen ať se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla 15 Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. 16 Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. 17 Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. 18 Ty jsi má síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko má!

Ž 59, 1-18

Verš 8
Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?"
Ž 2:4 - Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.

Verš 1
Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít.
1Sam 19:11 - Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev."

Verš 7
Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.
Ž 55:21 - Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil.
Ž 57:4 - Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!
Ž 10:11 - v srdci si myslí: "Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí."
Ž 94:7 - Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!"

Z 59,1 - Porov. 1 Sam 19,11-18. Na základe 6. a 9. verša možno usudzovať, že žalm bol neskôr z liturgických dôvodov upravený. Niektoré časti sú dosť nejasné.

Z 59,6 - Starý zákon ešte nepozná univerzalizmus Nového zákona, prijímajúci všetky národy, teda aj pohanov. Žalmista má pred očami židovský národ s jeho výlučnosťou, partikularizmom. V tom zmysle treba chápať aj vv. 9-14.