výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 71, 1-24

1 K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený! 2 Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď! Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi! 3 Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a pevnosť moja. 4 Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka! 5 Veď ty si moja nádej, Pane, Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. 6 Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. 7 Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. 8 Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. 9 Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma! 10 Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria: 11 Boh ho opustil. Prenasledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. 12 Bože, nevzďaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť! 13 Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. 14 Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. 15 Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. 16 Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána, Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. 17 Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. 18 Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia. 19 Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná? 20 Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. 21 Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. 22 Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, Svätý Izraela! 23 Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. 24 Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti, lebo sa zahanbili a zapýrili tí, čo mi chystali nešťastie.

Ž 71, 1-24

Verš 1
K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený!
Ž 22:5 - Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.
Ž 25:2 - |TU(bét)|Tu V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 31:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Iz 49:23 - Králi budú tvojimi pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou na zemi sa budú koriť pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh a ty spoznáš, že ja som Hospodin, ktorý nedopustí, aby boli zahanbení tí, čo v neho dúfajú.

Verš 13
Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť.
Ž 34:3 - |TU(bét)|Tu Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.
Ž 40:14 - Hospodin, ráč ma vyslobodiť! Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc!
Ž 70:2 - Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma! Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť!

Z 71,7 - Dávidov život s jeho utrpením a nebezpečenstvami zdal sa byť "zázrakom", čímsi neuveriteľným v očiach tých, ktorí videli, ako ho Boh sprevádza, ako drží nad ním ochrannú ruku.

Z 71,22 - "Svätý Izraela" je jedným z početných Božích mien, v žaltári sa vyskytuje len tri razy (Ž 78,41 a 89,19) a tridsať ráz u Izaiáša.