výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 7, 1-18

1 Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša. 2 Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, 3 aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev, a nemal by som záchrancu. 4 Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil, ak som si ruky poškvrnil zločinom, 5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci, 6 potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní a nech ma zašliape až do zeme a do prachu zrazí moju česť. 7 Povstaň, Pane, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov. Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil. 8 I obklopí ťa zhromaždenie národov, ale ty si zasadni vysoko nad nimi. 9 Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti. 10 Nech je už koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého, ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce. 11 Boh je moja obrana; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné. 12 Boh je sudca spravodlivý; dáva výstrahy každý deň. 13 Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne luk a namieri. 14 Pripraví si smrtonosné zbrane, svoje šípy naplní ohňom. 15 Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin. 16 Jamu vykopal a prehĺbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil. 17 Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, temeno mu pritlačí jeho násilie. 18 Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

Ž 7, 1-18

Verš 9
Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.
1Krn 28:9 - Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky!
Jer 11:20 - Ale, Pane zástupov, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš myseľ a srdce, uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor.
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 20:12 - Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého, čo prezrieš myseľ a srdce, nechže vidím na nich tvoju pomstu, veď som tebe zveril svoj spor.
Zjv 2:23 - Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.

Verš 14
Pripraví si smrtonosné zbrane, svoje šípy naplní ohňom.
Jób 15:35 - Obťažkaní pohromou rodia skazu a ich lono chystá iba lož.“
Iz 59:4 - Niet (toho), kto by predvolával podľa práva, ani (toho), kto by súdil poctivo; dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť, počnú muky a porodia nešťastie.

Verš 15
Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin.
Jób 4:8 - Sám som videl, tí, čo orú zlobu, neprávosti sejú, tí ich aj žnú.
Ž 9:15 - aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol.
Ž 10:2 - Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.
Prís 5:22 - Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov.
Prís 26:27 - Kto kope jamu (druhému, sám) do nej padne, a kto gúľa kameň (na iného), privalí jeho samého.
Kaz 10:8 - Kto kope jamu, padne do nej a kto borí múr, uštipne ho had.

Z 7,1 - Kto je Kúša? Pravdepodobne bol to jeden zo Šaulových dvoranov alebo vodcov, ktorí nenávideli Dávida a za každú cenu sa snažili zbaviť sa ho.

Z 7,7 - "Vystúp na súde, ktorý si ty nariadil", značí skutočnosť, že Boh dobrých ochraňuje a zlých tresce, ale tu môže byť aj náznakom všeobecného súdu, ktorý proroci volajú "dňom Pánovým", tým viac, že v nasledujúcom verši prechádza myšlienka od súdu nad jednotlivcami na súd všeobecný.

Z 7,9 - "Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti". Žalmista prichádza pred trón Sudcu a dôverujúc v svoju nevinnosť, žiada o rozsudok. Hovorí nielen za seba, ale za všetkých spravodlivých. Tu treba vidieť aj centrálnu ideu celého žalmu.