výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 80, 1-20

1 Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. 2 Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! 3 Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! 4 Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! 5 Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? 6 Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. 7 U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. 8 Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! 9 Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. 10 Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. 11 Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. 12 Až k moři vyslala svoje výhonky, její větévky až k Eufratu dosáhly. 13 Proč jen jsi rozbořil zídku té vinice, aby z ní každý kolemjdoucí trhat směl? 14 Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají! 15 Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! 16 Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, 17 posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. 18 Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval! 19 Neopustíme tě už nikdy více; oživ nás, ať můžeme tvé jméno uctívat! 20 Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!

Ž 80, 1-20

Verš 3
Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc!
Ž 4:6 - Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
Ž 31:16 - Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!
Ž 67:1 - Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje.
Dan 9:17 - Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní.

Verš 6
Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal.
Ž 44:13 - Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval!
Ž 79:4 - Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola!

Z 80 - Zdá sa, že žalm sa vzťahuje na ten čas, keď asýrsky kráľ Salmanassar (727-722) vtrhol do severného kráľovstva (Efraim), mnoho miest zničil a odvliekol niektorých do zajatia, a keď podobný osud očakával aj južné kráľovstvo, Júdsko (2 Kr 17,3 n.; 18,13 n.).

Z 80,2 - Pán sa u prorokov často menuje "Pastier Izraela", toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48,15; 49,25).

Z 80,7 - "Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia", susedné národy sa bijú o to, čo u nás ukoristili.

Z 80,9 - Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú ním vyvolený národ (Iz 5,1 n.; 27,2; Jer 2,21; 12,10; Ez 17,5 n. atď.).

Z 80,11 - "Božie cédre", ktoré sú také staré a mohutné, že iba Boh mohol také vypestovať.

Z 80,18 - "Muž po Božej pravici" je Izrael, lebo ho Pán zasadil svojou pravicou. "Syn človeka" je takisto Izrael.