výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 65, 1-14

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň. 2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. 3 Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech. 4 A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš. 5 Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu. 6 Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora. 7 Vrchy upevňuješ svojou mocou, opásaný silou. 8 Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn aj nepokoje národov. 9 Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu. 10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: 11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť. 13 Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním. 14 Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; ozývať sa budú jasotom a spevom.

Ž 65, 1-14

Z 65,1 - Žalm bol určený na verejnú bohoslužbu a najskôr sa spieval pred žatvou, teda na veľkonočné sviatky - "pesah". V druhý deň tohto sviatku sa už obetoval snôpok jačmeňa z novej úrody.

Z 65,2 - Zo Siona Pán rozdáva svoje milosti, preto sa mu tu treba aj poďakovať a splniť sľuby, ktorými si ľud vyprosil dobrodenia od Pána.

Z 65,10 - "Božia rieka", totižto dážď, ktorý prichádzal na zem - podľa semitského poňatia - z osobitných nádrží, umiestnených v nebesách.

Z 65,12 - Boh sa v SZ zobrazuje na voze z mračien a kade prechádza, roznáša požehnanie a hojnosť úrody (Dt 33,26).