výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 33, 1-22

1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. 2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. 3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. 4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. 5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. 6 Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. 7 Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. 8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! 9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. 10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. 11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. 12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. 13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Ž 33, 1-22

Verš 1
Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
Ž 147:1 - Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.

Verš 3
Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
Ž 40:3 - Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet
Ž 96:1 - Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!
Ž 98:1 - Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
Ž 144:9 - Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
Iz 42:10 - Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí,
Zjv 5:9 - A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
Zjv 14:3 - Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.

Verš 5
Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
Ž 45:7 - Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
Heb 1:9 - Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.'
Ž 119:64 - Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

Verš 6
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Gn 1:6 - I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

Verš 10
Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
Iz 19:3 - Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu, budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců.

Verš 11
Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
Prís 19:21 - Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
Prís 21:30 - Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.
Iz 46:10 - Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Verš 12
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Ž 65:4 - Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
Ž 144:15 - Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

Verš 18
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
Jób 36:7 - Od spravedlivého neodvrací zrak; s králi je na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni.
Ž 34:15 - Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
1Pt 3:12 - Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.'

Z 33,3 - Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.