výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 140, 1-13

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku, 3 proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům, 4 jazyky si ostří jako hadi, za rty mají jed jak zmije. 5 Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svévolníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. 6 Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. 7 Pravím Hospodinu: Ty jsi můj Bůh! Přej sluchu mým prosbám, Hospodine. 8 Hospodine, Panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. 9 Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám svévolníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. 10 Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily. 11 Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. 12 Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. 13 Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. [ (Psalms 140:14) Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří! ]

Ž 140, 1-13

Verš 3
proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům,
Ž 58:4 - Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně, z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.
Rim 3:13 - Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,

Verš 5
Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svévolníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy.
Jer 18:22 - Z jejich domů ať se rozléhá úpění, přiveď na ně znenadání hordu, neboť vykopali jámu, aby mě polapili, nastražili osidla mým nohám.

Z 140,8 - "Moja sila a záštita", dosl. "sila mojej spásy", Pán, čo zachraňuje.