výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 140, 1-14

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí! 3 Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. 4 Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla 5 Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! 6 Nadutci na mě nastražili léčku, upletli na mě síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla 7 Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! 8 Hospodine, Pane, má mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. 9 Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla 10 Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni! 11 Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! 12 Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí! 13 Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. 14 Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!

Ž 140, 1-14

Verš 3
Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.
Ž 58:4 - Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež.
Rim 3:13 - "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty,

Verš 5
Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!
Jer 18:22 - Z jejich domů ať se nářek ozývá, až na ně náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby mě lapili, mé nohy chtěli chytit do pasti.

Z 140,8 - "Moja sila a záštita", dosl. "sila mojej spásy", Pán, čo zachraňuje.