výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 113, 1-9

1 Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! 2 Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! 3 Od východu slunce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! 4 Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. 5 Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, 6 jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? 7 Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, 8 mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. 9 Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!

Ž 113, 1-9

Verš 2
Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky!
Dan 2:20 - a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků až na věky - moudrost a síla jemu náleží!

Verš 3
Od východu slunce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin!
Mal 1:11 - Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, mé jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů.

Verš 7
Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,
1Sam 2:8 - Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět.
Ž 107:41 - Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil.

Z 113 - Týmto žalmom začína sa séria žalmov, ktoré Hebreji volali "Hallel" (chvála), začínajú sa všetky s "Halelějáh - chváľte Pána" (113 -117) a ktoré sa spievali na výročné sviatky, najmä na Veľkú noc.

Z 113,9 - U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16,4.5; 1 Sam 1,7.11; 2,5 atď.).