výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 79, 1-13

1 Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! 2 Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. 3 Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. 4 Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! 5 Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? 6 Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří tě uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - 7 za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! 8 Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! 9 Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! 10 Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! 11 Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! 12 Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! 13 My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy tě oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat!

Ž 79, 1-13

Verš 8
Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme!
Iz 64:9 - Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách.

Verš 4
Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola!
Ž 44:13 - Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval!
Ž 80:6 - Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal.

Verš 5
Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem?
Ž 89:46 - Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla

Verš 6
Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří tě uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají -
Jer 10:25 - Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili!

Z 79 - Na rozdiel od 74. žalmu, v ktorom je reč predovšetkým o zrúcaní a znesvätení chrámu, tento žalm hovorí o skaze Jeruzalema.

Z 79,12 - "Vráť sedemnásobne do lona" (v hebr. je doslova v "záhyb", rozumej v záhyb šiat, kam sa dávali veci, ktoré človek nosil so sebou) "našim susedom" - žalmista prosí o spravodlivosť aj proti svojim nevďačným susedom, ktorí sa tešili zo skazy vyvoleného národa, ktorí nemali zľutovania a ktorí sa tiež pričinili o dovŕšenie katastrofy.