výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 103, 1-22

1 Žalm Davidův. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! 2 Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! 3 On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. 4 On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. 5 On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! 6 Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. 7 Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. 8 Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. 9 Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. 10 Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. 11 Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí. 12 Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. 13 Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! 14 On přece ví, z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. 15 Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. 16 Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. 17 Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty 18 těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. 19 Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! 20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! 21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! 22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše má Hospodinu!

Ž 103, 1-22

Verš 8
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Ex 34:6 - Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný,
Nm 14:18 - ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.'
Dt 5:10 - a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neh 9:17 - Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je,
Ž 86:15 - Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.
Ž 145:8 - "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý!
Jer 32:18 - Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů.

Verš 9
Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky.
Iz 57:16 - Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil!
Jer 3:5 - Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!"

Verš 18
těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Dt 7:9 - Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.

Verš 21
Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!
Gn 32:2 - Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé.
1Kr 22:19 - Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici.
Ef 3:10 - Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
Kol 1:16 - Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše

Verš 15
Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si.
Ž 90:5 - Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine:
Jób 14:1 - Smrtelník z ženy zrozený má jen pár dnů - a plných trápení.
Ž 90:5 - Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine:
Jak 1:10 - a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ.
1Pt 1:24 - Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,

Z 103,5 - "Obnovuje mladosť ako orlovi" - sv. Hieronym k Iz 40,31: "Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla."

Z 103,8 - Tieto slová sú aj v Ex 34,6, kde ich hovorí sám Pán (porov. Ž 145,8).

Z 103,16 - "Nezostane po ňom ani stopa" (Ž 90,5; Iz 40,6-8; Jób 7,10; 8,18; 14,2 atď.). - Človek je úbohý, pominuteľný tvor, Božie milosrdenstvo a láska sú však večné.