výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 145, 1-21

1 Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. 2 Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. 3 Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! 4 Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy ať zvěstují. 5 Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. 6 Ať hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. 7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti ať zpívají: 8 "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! 9 Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" 10 Ať tě, Hospodine, všechna stvoření slaví, ať ti dobrořečí věrní tví. 11 O slávě tvého království ať vyprávějí, o tvých mocných činech ať hovoří. 12 Všichni lidé ať se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. 13 Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. 14 Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. 15 Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. 16 Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. 17 Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. 18 Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. 19 Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. 20 Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. 21 Hospodinova chvála ať z úst mi zní, jeho svaté jméno ať chválí každý smrtelník navždy, navěky!

Ž 145, 1-21

Verš 8
"Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý!
Ex 34:6 - Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný,
Nm 14:18 - ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.'
Ž 86:15 - Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.
Ž 103:8 - Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.

Verš 15
Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby.
Ž 104:27 - Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby.

Verš 3
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
Ž 18:3 - Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad.
Ž 150:2 - Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost!
Jób 5:9 - On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné.

Verš 4
Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy ať zvěstují.
Dt 4:9 - Střez se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky.
Dt 6:7 - Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.

Verš 7
Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti ať zpívají:
Ž 119:171 - Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty mě učíš svým zákonům.

Z 145 - Alfabetický žalm, ktorý preberá časti z iných žalmov.

Z 145,13 - V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12,13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3,100; 1 Tim 1,17).