výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 115, 1-18

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! 2 Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" 3 Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! 4 Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. 5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. 6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. 7 Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! 8 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ně doufají! 9 Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! 10 Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! 11 Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! 12 Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu, 13 požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! 14 Ať vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! 15 Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! 16 Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! 17 Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. 18 My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!

Ž 115, 1-18

Verš 5
Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
Dt 4:28 - Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí.
Jer 10:3 - To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlářem,
Jer 10:9 - tepané stříbro ze zámoří a zlato dovezené z dálné ciziny. Ten výtvor truhláře a kovotepce pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného umělce.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).