výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 2, 1-12

1 Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? 2 Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: 3 "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" 4 Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. 5 Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: 6 "Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" 7 Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým! 8 Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. 9 Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." 10 Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. 11 Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením. 12 Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.

Ž 2, 1-12

Verš 8
Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím.
Ž 22:27 - Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: Ať vaše srdce žije navěky!
Ž 72:8 - Ať panuje od moře až k moři, od řeky Eufrat po světa kraj.

Verš 1
Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti?
Sk 4:25 - Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti?

Verš 9
Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby."
Zjv 2:27 - Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí
Zjv 19:15 - Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha.

Verš 12
Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.
Ž 34:8 - Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
Prís 16:20 - Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!
Iz 30:18 - Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává!
Jer 17:7 - Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.
Rim 9:33 - jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame."
Rim 10:11 - Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame."
1Pt 2:6 - V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame."

Verš 7
Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!
Sk 13:33 - Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!'
Heb 1:5 - Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: "Já jemu budu otcem a on mi bude Synem."
Heb 5:5 - Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji Ten, který mu řekl: "Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým."

Z 2 - Druhý žalm je mesiášsky. A nie náhodou nasleduje po žalme, ktorý má na zreteli lásku k zákonu. Podstatou starozákonného náboženstva bolo práve toto dvoje: láska k zákonu a nádej i viera v Mesiáša. Žalm je takisto bez titulu, ale zo Sk 4,25 vysvitá, že jeho autorom je Dávid. Prorocký a mesiášsky charakter tohto žalmu viac ráz vyzdvihujú novozákonní inšpirovaní autori: Sk 4,25-28; 13,33; Rim 1,4; Hebr 1,5; 5,5; Zjv 12,5; 19,15 atď., židovská a kresťanská tradícia.

Z 2,1 - Plány daromné, lebo sa neuskutočnia.

Z 2,2 - Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mâšiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať hodnosť kráľovskú a kňazskú. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4,27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, spolčili sa Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.

Z 2,4 - Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastností a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.

Z 2,6 - Na svojom svätom vrchu Sione. Sion je pahorok starého Jeruzalema, ktorý dobyl Dávid z rúk Jebuzejcov. Volá sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Ale Sion často znamená celý Jeruzalem a považuje sa za sídlo Boha a Mesiáša. Tak aj na našom mieste.

Z 2,7 - V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večné zrodenie. Pán mi povedal. Pán - Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod.

Z 2,8-9 - Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27).