výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 2, 1-12

1 Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? 2 Восстают цари земли, и князья совещаются вместепротив Господа и против Помазанника Его. 3 „Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их". 4 Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. 5 Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: 6 „Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7 возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8 проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; 9 Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника". 10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем , ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.

Ž 2, 1-12

Verš 8
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
Ž 22:27 - (21:28) Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
Ž 72:8 - (71:8) он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли;

Verš 1
Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Sk 4:25 - Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?

Verš 9
Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника".
Zjv 2:27 - и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего;
Zjv 19:15 - Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

Verš 12
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем , ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
Ž 34:8 - (33:9) Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Prís 16:20 - Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
Iz 30:18 - И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобысжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!
Jer 17:7 - Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
Rim 9:33 - как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.
Rim 10:11 - Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится.
1Pt 2:6 - Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

Verš 7
возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
Sk 13:33 - как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.
Heb 1:5 - Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог : Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду ЕмуОтцем, и Он будет Мне Сыном?
Heb 5:5 - Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;

Z 2 - Druhý žalm je mesiášsky. A nie náhodou nasleduje po žalme, ktorý má na zreteli lásku k zákonu. Podstatou starozákonného náboženstva bolo práve toto dvoje: láska k zákonu a nádej i viera v Mesiáša. Žalm je takisto bez titulu, ale zo Sk 4,25 vysvitá, že jeho autorom je Dávid. Prorocký a mesiášsky charakter tohto žalmu viac ráz vyzdvihujú novozákonní inšpirovaní autori: Sk 4,25-28; 13,33; Rim 1,4; Hebr 1,5; 5,5; Zjv 12,5; 19,15 atď., židovská a kresťanská tradícia.

Z 2,1 - Plány daromné, lebo sa neuskutočnia.

Z 2,2 - Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mâšiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať hodnosť kráľovskú a kňazskú. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4,27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, spolčili sa Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.

Z 2,4 - Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastností a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.

Z 2,6 - Na svojom svätom vrchu Sione. Sion je pahorok starého Jeruzalema, ktorý dobyl Dávid z rúk Jebuzejcov. Volá sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Ale Sion často znamená celý Jeruzalem a považuje sa za sídlo Boha a Mesiáša. Tak aj na našom mieste.

Z 2,7 - V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večné zrodenie. Pán mi povedal. Pán - Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil." Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod.

Z 2,8-9 - Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27).