výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 74, 1-23

1 Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? 2 Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! 3 Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! 4 Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. 5 Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. 6 V jediné chvíli všechny rytiny rozbili sekerami a krumpáči. 7 Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. 8 V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. 9 Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. 10 Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? 11 Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš? 12 Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! 13 Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. 14 Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. 15 Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. 16 Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. 17 Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. 18 Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! 19 Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! 20 Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! 21 Ať už utlačení nejsou zahanbeni, ať chválí tvé jméno nuzní a ubozí! 22 Povstaň už, Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! 23 Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se!

Ž 74, 1-23

Verš 16
Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil.
Gn 1:14 - Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;

Verš 15
Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil.
Ex 17:5 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi.
Nm 20:11 - Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z ní tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek.
Ž 105:41 - Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti!
Iz 48:21 - Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro ně vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly.
Joz 3:13 - Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě."

Verš 13
Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil.
Ex 14:21 - Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily

Verš 7
Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili.
2Kr 25:9 - Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy.

Z 74 - Udalosti, ktoré sa v žalme opisujú, sú pravdepodobne z časov, keď izraelský národ prežil hroznú katastrofu, ktorú mu pripravil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Išlo by teda o udalosti po r. 587 pr. Kristom (2 Kr 25,1 n.; 2 Krn 36,1 n.; Jer 52,1 n.).

Z 74,1 - "Božie ovce" sú Izraeliti, ktorí si zaslúžia Božie zľutovanie a ochranu.

Z 74,11 - "Ruku… pravicu" - máš nečinnú.

Z 74,13-15 - Hovorí sa o východe z Egypta. "Draci a Leviatan" sú Egypťania pobití v Červenom mori. "Žriedla a potoky" - porov. Ex 17,1-7; Nm 20,1-13. "Riekam nevysychajúcim", narážka na zázračný prechod cez Jordán.