výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 81, 1-17

1 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův. 2 Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! 3 Ať zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera! 4 Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! 5 Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. 6 Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: 7 "Já jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. 8 Volal jsi v soužení a zachránil jsem tě, vyslyšel jsem tě z mraků hromových, vyzkoušel jsem tě při vodách Meriby. séla 9 Slyš, lide můj, zapřísahám tě, kéž bys mě, Izraeli, poslouchal! 10 Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. 11 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! 12 Můj lid mě ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. 13 Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí. 14 Kéž by mě můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael mé cesty sledoval! 15 Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. 16 Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. 17 Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych tě nasytil!"

Ž 81, 1-17

Z 81 - Žalm je výzvou k náležitej oslave sviatku. Do úvahy prichádzajú len dva sviatky, a to Veľká noc a slávnosť Stánkov. Ide však skôr o Veľkú noc - "pesah" (naznačujú to vv. 6-7).

Z 81,4 - Tento nástroj, hebr. "šôfár", bol jednoduchý baraní alebo kravský roh. Trúbili naň vždy začiatkom mesiaca, v čase "nového mesiaca" (Nm 10,10), ktorý slávili zvláštnymi obetami (Nm 28,11-15). "Splnom mesiaca" sa začínali sviatky Veľkej noci a Stánkov.

Z 81,17 - Metafora na vyjadrenie Božích prisľúbení (Dt 32,13.14; Joel 3,18; Am 9,13).