výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 6, 1-11

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. 2 Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení mě netrestej! 3 Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav mě, Hospodine - v kostech mám děs! 4 Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! 5 Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň mě! 6 V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil tě? 7 Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám! 8 Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. 9 Odstupte ode mě, všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! 10 Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! 11 Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou zahanbeni ve chvíli!

Ž 6, 1-11

Verš 8
Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel.
Mt 7:23 - A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!'
Mt 25:41 - Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!
Lk 13:27 - On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!'

Verš 1
Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův.
Ž 38:1 - Památeční žalm Davidův.

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.