výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 77, 1-21

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. 2 Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby mě vyslyšel. 3 Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, má duše se nenechala utěšit. 4 Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla 5 Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit. 6 Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. 7 Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: 8 Copak už nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc? 9 Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? 10 Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla 11 To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! 12 Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! 13 O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. 14 Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? 15 Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! 16 Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla 17 Vody tě, Bože, viděly, vody tě viděly a hned se zachvěly, otřásly se i mořské hlubiny! 18 Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! 19 Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! 20 Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, 21 vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona.

Ž 77, 1-21

Verš 16
Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla
Ex 14:21 - Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily

Verš 17
Vody tě, Bože, viděly, vody tě viděly a hned se zachvěly, otřásly se i mořské hlubiny!
Ex 14:24 - K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku.

Verš 20
Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat,
Ž 78:52 - Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázel.
Ž 80:1 - Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův.

Verš 14
Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty?
Ex 15:11 - Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy?

Z 77 - Príležitosťou na vznik tohto žalmu bola nejaká veľká, dlhotrvajúca národná pohroma a utrpenie. Pretože sa tu neudáva nijaký hriech, pre ktorý by národ trpel, autori sú zväčša toho náhľadu, že žalm vznikol v babylonskom zajatí, teda po r. 587 pr. Kr.

Z 77,16 - "Synovia Jakubovi a Jozefovi" - prví emigrovali do Egypta, druhí sa tam narodili (porov. Gn 46,26 n.).

Z 77,17 - Verš 17 pripomína iný zázrak, zázračný prechod cez Červené more (Ex 14,15), formou veľkolepej teofánie (porov. Ž 18,11-16; Hab 3,8.10.11.15). Zjavenie Boha sprevádzajú veľké prírodné úkazy.

Z 77,20 - "Ale tvoje stopy nikde nebadať" - týmto chce žalmista naznačiť, že samého Boha ľudské oči nevideli.