výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 20, 1-10

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání! 3 Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře! 4 Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla 5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! 6 Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! 7 Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí dá mu vítězství! 8 Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin! 9 Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. 10 Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš!

Ž 20, 1-10

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.