výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 55, 1-24

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. 2 Naslouchej, Bože, mé modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, 3 popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, 4 před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností mě chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! 5 Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti mě oblehly. 6 Hrůza a děs mě svírají a přemožen jsem úzkostí. 7 Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! 8 Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla 9 Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. 10 Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! 11 Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. 12 Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! 13 Kdyby protivník mě urážel, to bych snes, kdyby mě napadl nepřítel, skryl bych se. 14 Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! 15 Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! 16 Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! 17 Já ale k Bohu zavolám, Hospodin bude má záchrana. 18 Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš mě! 19 Bůh mě vykoupí z tohoto boje, pokoj mé duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! 20 Bůh mě vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! 21 Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. 22 V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! 23 Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. 24 Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - já ale v tebe skládám naději!

Ž 55, 1-24

Z 55,10 - "Zmäť ich jazyky a rozdeľ" - urob ich nesvornými (porov. Gn 11,6-9).

Z 55,24 - Tí, čo prelievali nevinnú krv a podvodne sa zachovali voči svojim blížnym, zomrú predčasne, "nedožijú sa ani polovice svojich dní".