výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 99, 1-9

1 Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země ať třese se! 2 Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. 3 Tvé jméno veliké a hrozné ať velebí: "On je svatý!" 4 Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty. 5 Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" 6 Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. 7 Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil. 8 Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. 9 Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!"

Ž 99, 1-9

Z 99 - Aj tento žalm je venovaný Bohu ako svätému Kráľovi, je tiež mesiášsky, pretože sa v ňom vyzdvihuje všeobecné Božie kráľovstvo.

Z 99,1-3 - "Pán kraľuje" (Ž 93,1), "tróni nad cherubmi" (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2; Iz 37,16; Ž 80,2; 1 Krn 13,6), čiže nad archou zmluvy, na ktorej boli dvaja cherubi (Ex 25,22).