výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 28, 1-9

1 Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo má, přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! 2 Vyslyš mé prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! 3 Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. 4 Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu! 5 Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je už budovat. 6 Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! 7 Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! 8 Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. 9 Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky!

Ž 28, 1-9

Verš 1
Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo má, přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám!
Ž 143:7 - Pospěš, Hospodine, vyslyš mě dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, ať se nepodobám mrtvolám.
Ž 30:3 - Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil.

Verš 3
Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť.
Ž 12:2 - Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa!
Jer 9:8 - Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?"