výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 94, 1-23

1 Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. 2 Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! 3 Jak dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? 4 Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí. 5 Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. 6 Mordují vdovy a příchozí, vraždí sirotky! 7 Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" 8 Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? 9 Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? 10 Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? 11 Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! 12 Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. 13 Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. 14 Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! 15 Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. 16 Kdo se mě zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? 17 Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení! 18 Už jsem si řekl: "Má noha poklesá," tvá láska, Hospodine, mě ale držela! 19 Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! 20 Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? 21 Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! 22 Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. 23 On jejich zvrácenost na ně obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí!

Ž 94, 1-23

Verš 1
Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se.
Dt 33:2 - Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice.
Ž 50:2 - Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se.
Ž 80:1 - Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův.

Verš 7
Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!"
Ž 10:11 - v srdci si myslí: "Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí."
Ž 10:13 - Proč se má ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš?
Ž 59:7 - Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.

Verš 8
Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci?
Ž 92:6 - Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké!

Verš 9
Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí?
Ex 4:11 - "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin?

Verš 11
Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic!
1Kor 3:20 - A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - ví, že neznamenají vůbec nic."

Verš 14
Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví!
1Sam 12:22 - Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem.
Rim 11:1 - Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova.

Z 94,7 - "Pán nevidí" a "nevie", neveria, že Boh bude trestať každú krivdu, každý hriech a každý zločin. Proti podobným neprístojnostiam a krivdám brojili aj proroci (Iz 1,23; 5,20-23; 10,1 n.; Jer 5,1 n.; Ez 22,7; Oz 4,2; Zach 7,10 atď.).

Z 94,17 - "V ríši mlčania", teda v šeóle (porov. Ž 115,17).