výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 114, 1-8

1 Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, 2 tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. 3 Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! 4 Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky! 5 Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? 6 Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky? 7 Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! 8 On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod!

Ž 114, 1-8

Verš 1
Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,
Ex 13:3 - Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto ať se nejí nic kvašeného.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).