výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 24, 1-10

1 Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli - 2 vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! 3 Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? 4 Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně. 5 Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. 6 Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla 7 Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král! 8 Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník! 9 Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král! 10 Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla

Ž 24, 1-10

Verš 1
Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli -
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
Dt 10:14 - Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ní.
Jób 41:11 - Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj.
Ž 50:12 - Nepožádám tě, i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm!
1Kor 10:26 - vždyť "Hospodinova je země i všechno na ní."
1Kor 10:28 - Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomí.

Verš 3
Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti?
Ž 15:1 - Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře?
Iz 33:14 - Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?"

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.