výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 24, 1-10

1 Žalm Dávidov.Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. 2 Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. 3 Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste? 4 Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. 5 Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. 6 Toto je pokolenie tých, čo sa na Neho dopytujú, čo Teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Sela. 7 Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Sela. 8 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. 9 Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin mocností, On je Kráľ slávy. Sela.

Ž 24, 1-10

Verš 1
Žalm Dávidov.Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.
Ex 19:5 - Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 10:14 - Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej;
Jób 41:11 - Z tlamy mu vychádzajú fakle, sršia ohnivé iskry.
Ž 50:12 - Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň.
1Kor 10:26 - Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ale ak vám niekto povie: Toto je modlám obetované! nejedzte kvôli tomu, čo vás na to upozornil, ale kvôli svedomiu.

Verš 3
Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste?
Ž 15:1 - Žalm Dávidov.Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu?
Iz 33:14 - Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila hriešnych: Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.