výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 4, 1-9

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův. 2 Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby! 3 Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla 4 Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! 5 Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla 6 Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. 7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" 8 Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. 9 Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.

Ž 4, 1-9

Verš 8
Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
Ž 3:5 - K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
Lv 26:5 - Vaše mlácení potrvá až do vinobraní a vinobraní až do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí.
Dt 12:10 - Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám dá odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí.
Dt 33:28 - Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa.

Verš 4
Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!
Ef 4:26 - "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.

Verš 5
Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla
Dt 33:19 - Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých."
Ž 51:19 - Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.

Z 4,4 - Pán zázračne chráni svojho svätého. Svätý, t. j. vyvolený, priateľ - ten, kto je osobitným predmetom Božieho milosrdenstva a Božej lásky.

Z 4,5 - Text nejasný, možno porušený. Všeobecný zmysel je asi tento: tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.