výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 10, 1-18

1 Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení? 2 Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! 3 Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, 4 ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. 5 Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, 6 v srdci si myslí: "Nic mě neohrozí, nikdy mě nepotká žádné neštěstí!" 7 Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, 8 za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, 9 jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, už mají chudáka, chytli ho do pasti! 10 K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, 11 v srdci si myslí: "Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." 12 Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! 13 Proč se má ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? 14 Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! 15 Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál! 16 Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! 17 Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, 18 zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil!

Ž 10, 1-18

Verš 16
Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí!
Ž 29:10 - Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky.
Ž 145:13 - Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý.
Ž 146:10 - Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!
Jer 10:10 - Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.
Nár 5:19 - Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.
Dan 4:3 - Nařídil jsem proto, ať se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili.
Dan 6:26 - Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám!
1Tim 1:17 - Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

Verš 2
Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili!
Ž 7:15 - Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež!
Ž 9:15 - abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil!
Prís 5:22 - Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne.

Verš 11
v srdci si myslí: "Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí."
Ž 94:7 - Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!"

Verš 4
ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení.
Ž 14:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!
Ž 53:1 - Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.

Verš 7
Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,
Rim 3:14 - hořké kletby z úst jim tryskají."