výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 146, 1-10

1 Haleluja! Chval Hospodina, duše má! 2 Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! 3 Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. 4 Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. 5 Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! 6 On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává, 7 utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, 8 Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, 9 Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. 10 Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!

Ž 146, 1-10

Verš 8
Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé,
Mt 9:30 - Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, ať se to nikdo nedozví."
Jn 9:7 - Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl.
Jn 9:32 - Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného.
Ž 145:14 - Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.
Ž 147:3 - Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.
Lk 13:13 - Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha.

Verš 10
Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!
Ex 15:18 - Hospodin bude kralovat na věky věků."
Ž 145:13 - Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý.

Verš 3
Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže.
Ž 118:8 - Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.

Z 146 - Týmto žalmom sa začína skupina žalmov (146 - 150), ktoré sa volajú aj "malým Halelom" (pozri Ž 113). Obsahom všetkých nasledujúcich žalmov je Pánova chvála. Každý žalm sa v hebrejskom texte začína a končí "Aleluja - Chváľte Pána".

Z 146,5 - "Boh Jakubov" je Pán, Boh, ktorý patriarchovi Jakubovi a jeho pokoleniu preukázal mnoho dobrodení (Gn 28,15; 31,3; 32,28; 46,4; Ž 33,12; 144,15 atď.).

Z 146,8 - "Pán otvára oči slepým" - to sa dá chápať doslova, ale tiež v prenesenom slova zmysle: Pán naúča ľudí dobru a vedie k pokániu (Dt 28,29; Jób 12,25; Iz 29,18; 35,5).