výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 92, 1-16

1 Zpívaný žalm pro sobotní den. 2 Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! 3 Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí 4 při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. 5 Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. 6 Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! 7 Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, 8 že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. 9 Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky! 10 Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! 11 Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem mě pokropíš. 12 Uvidím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším! 13 Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. 14 V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. 15 Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. 16 Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je má Skála, je každé křivdy prost!

Ž 92, 1-16

Verš 12
Uvidím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!
Oz 14:5 - Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí.
Sdc 9:15 - Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud mě vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne!

Z 92 - "Na Pánov deň" - označuje sa liturgické umiestnenie žalmu pri bohoslužbe. Podľa Talmudu sa spieval za rannej sobotňajšej obety, sprevádzal druhú čiastku celopalu, čiže celostnej žertvy, tzv. "mokrú obetu" (Ex 29,38; Nm 28,9).

Z 92,3 - Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.

Z 92,14 - Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.