výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 12, 1-8

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův. 2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. 3 Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. 4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá, 5 ty, kdo říkají: "Náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?" 6 "Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí." 7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. 8 Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením; [ (Psalms 12:9) kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. ]

Ž 12, 1-8

Verš 1
Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.
Iz 57:1 - Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

Verš 6
"Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí."
2Sam 22:31 - s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Ž 18:30 - S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
Ž 119:140 - Co jsi řekl, je důkladně protříbené, tvůj služebník si to zamiloval.
Prís 30:5 - Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Z 12 - Modlitba v prorockom štýle. Proti ľudskej lži stojí pravda Božieho slova a Božích prísľubov.

Z 12,7 - Pretavené striebro… sedem ráz čistené - ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje sľuby.