výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 76, 1-12

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň. 2 V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli. 3 V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu. 4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku. 5 Vznešený, jak jasně záříš nad horami rozsápaných! 6 Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce. 7 Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně. 8 Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem? 9 Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni a v míru, 10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi. 11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu. 12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň, [ (Psalms 76:13) tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země. ]

Ž 76, 1-12

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".