výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 45, 1-17

1 Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky. 2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi; jazyk můj - hbitého písaře rydlo: 3 Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná! 4 Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností, 5 se zdarem do boje důstojně vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň. 6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi! 7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva. 8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy. 9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě. 10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici. 11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům, 12 neboť král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a jemu se klaněj. 13 I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu. 14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem. 15 V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí. 16 Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác. 17 Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi. [ (Psalms 45:18) Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy. ]

Ž 45, 1-17

Verš 12
neboť král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a jemu se klaněj.
Ž 72:10 - Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby.

Verš 6
Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!
Heb 1:8 - O Synovi však: 'Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království,

Z 45 - "Pieseň lásky", tieto slová označujú námet básne, lenže v tom najsvätejšom zmysle. Veď báseň prorocky ospevuje svadbu veľkého kráľa, Mesiáša, s nevšednou nevestou, Cirkvou. Básnikovo vnútro je očarované vidinou budúceho Kráľa a teraz by chcel celou schopnosťou omilosteného pisateľa opísať a vyjaviť všetko, čo vidí a vie. Nádherný obraz možno vyjadriť len "krásnymi" slovami. Jeho slová musia byť najkrajšie, veď ide spievať hymnus "Kráľovi" - Mesiášovi.

Z 45,7 - Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8).

Z 45,10 - V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Z 45,13 - Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

Z 45,14 - "Zlaté tkanivá" sú rozličné čnosti.

Z 45,17 - V posledných dvoch veršoch sa žalmista opäť prihovára Kráľovi-Mesiášovi.