výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 45, 1-17

1 (44:1) Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви. (44:2) Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость скорописца. 2 (44:3) Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки. 3 (44:4) Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею, 4 (44:5) и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. 5 (44:6) Остры стрелы Твои; – народы падут пред Тобою, – они – в сердцеврагов Царя. 6 (44:7) Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего. 7 (44:8) Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. 8 (44:9) Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновойкости увеселяют Тебя. 9 (44:10) Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебяв Офирском золоте. 10 (44:11) Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое,и забудь народ твой и дом отца твоего. 11 (44:12) И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. 12 (44:13) И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. 13 (44:14) Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом; 14 (44:15) в испещренной одежде ведется она к Царю; за неюведутся к Тебе девы, подруги ее, 15 (44:16) приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя. 16 (44:17) Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле. 17 (44:18) Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.

Ž 45, 1-17

Verš 12
(44:13) И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
Ž 72:10 - (71:10) цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары;

Verš 6
(44:7) Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего.
Heb 1:8 - А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты.

Z 45 - "Pieseň lásky", tieto slová označujú námet básne, lenže v tom najsvätejšom zmysle. Veď báseň prorocky ospevuje svadbu veľkého kráľa, Mesiáša, s nevšednou nevestou, Cirkvou. Básnikovo vnútro je očarované vidinou budúceho Kráľa a teraz by chcel celou schopnosťou omilosteného pisateľa opísať a vyjaviť všetko, čo vidí a vie. Nádherný obraz možno vyjadriť len "krásnymi" slovami. Jeho slová musia byť najkrajšie, veď ide spievať hymnus "Kráľovi" - Mesiášovi.

Z 45,7 - Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8).

Z 45,10 - V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Z 45,13 - Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

Z 45,14 - "Zlaté tkanivá" sú rozličné čnosti.

Z 45,17 - V posledných dvoch veršoch sa žalmista opäť prihovára Kráľovi-Mesiášovi.