výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 15, 1-5

1 (14:1) Псалом Давида. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 (14:2) Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; 3 (14:3) кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла ине принимает поношения на ближнего своего 4 (14:4) тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 5 (14:5) кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров противневинного. Поступающий так не поколеблется вовек.

Ž 15, 1-5

Verš 2
(14:2) Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;
Ž 24:4 - (23:4) Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, –
Iz 33:15 - Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобыне слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла;

Z 15 - Ako svedčí titul žalmu, žalm je od Dávida. Aj zmienka o stánku svedčí, že žalm je starý. Pre podobnosť so žalmom 24, ktorý bol napísaný pri príležitosti prenesenia archy zmluvy na Sion, mohol byť žalm napísaný v tých istých okolnostiach (2 Sam 12,6 a n.). Je zbierkou mravných príkazov; porov. Desatoro Ex 20,1-17.

Z 15,4 - "Bohabojní" - častý výraz v žalmoch a znamená ľudí veriacich, oddaných Bohu; neskôr aj pohanov, ktorí sympatizovali so Židmi, porov. Sk 2,11; 10,2.