výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 16, 1-11

1 (15:1) Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 2 (15:2) Я сказал Господу: Ты – Господь мой; блага мои Тебе не нужны. 3 (15:3) К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание мое. 4 (15:4) Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому; я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. 5 (15:5) Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. 6 (15:6) Межи мои прошли по прекрасным местам , и наследие мое приятно для меня. 7 (15:7) Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 (15:8) Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 (15:9) От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 10 (15:10) ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоемуувидеть тление, 11 (15:11) Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,блаженство в деснице Твоей вовек.

Ž 16, 1-11

Verš 8
(15:8) Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
Sk 2:25 - Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.

Verš 2
(15:2) Я сказал Господу: Ты – Господь мой; блага мои Тебе не нужны.
Jób 22:2 - разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому.
Jób 35:7 - Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает Он от руки твоей?
Ž 50:9 - (49:9) не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
Rim 11:35 - Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?

Verš 10
(15:10) ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоемуувидеть тление,
Sk 2:31 - Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.
Sk 13:35 - Посему и в другом месте говорит: не дашьСвятому Твоему увидеть тление.

Verš 5
(15:5) Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой.
Nár 3:24 - Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.

Z 16 - Nevieme, kedy a za akých okolností vznikol tento žalm. Autorom je Dávid, o čom svedčí nadpis žalmu, sv. Peter (Sk 2,25) a sv. Pavol (Sk 13,35). Žalm je mesiášsky, a to direktne, priamo. To znamená, že sa celý žalm vo vlastnom zmysle a v prvom poňatí vzťahuje na Mesiáša a len ohraničene a čiastočne ho možno chápať o Dávidovi. Sv. Peter uvádza 10. verš tohto žalmu ako prorockú predpoveď Kristovho zmŕtvychvstania. Podobne aj sv. Pavol tvrdí, že 10. verš sa splnil v Spasiteľovom zmŕtvychvstaní.

Z 16,5 - "Ty si môj podiel". Metafora tohto verša je prevzatá z časov Jozueho, keď po dobytí Palestíny podelili krajinu medzi jednotlivé kmene a rodiny. Zem sa rozmeriavala povrazom a potom sa o podieloch žrebovalo. Komu čo pripadlo, to bola jeho dedičná čiastka. Kmeň Léviho nedostal však územie, lebo jeho dedičstvom ostal Pán. Druhý obraz je prevzatý zo zvykov pri hostinách, kde mal každý určený svoj kalich.

Z 16,10 - "Podsvetie", šeól, je miesto mŕtvych. "Svätý", hebr. "tvoj miláčik", ktorého ty miluješ. "Porušenie", hebr. "šahát", značí jamu, hrob, ale i porušenie tela, rozklad, hnitie.