výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 96, 1-13

1 (95:1) Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 2 (95:2) пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; 3 (95:3) возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; 4 (95:4) ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. 5 (95:5) Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. 6 (95:6) Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. 7 (95:7) Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь; 8 (95:8) воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его; 9 (95:9) поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 10 (95:10) Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. 11 (95:11) Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; 12 (95:12) да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные 13 (95:13) пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную поправде, и народы – по истине Своей.

Ž 96, 1-13

Verš 9
(95:9) поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!
Ž 29:2 - (28:2) воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его .

Verš 13
(95:13) пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную поправде, и народы – по истине Своей.
Ž 98:9 - (97:9) пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы – верно.
Zjv 19:11 - И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.