výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 146, 1-10

1 ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána; 2 celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. 4 Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. 5 Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. 6 On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, 7 utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, 8 Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. 9 Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. 10 Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

Ž 146, 1-10

Verš 8
Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.
Mt 9:30 - A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“
Jn 9:7 - a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Jn 9:32 - Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia.
Ž 145:14 - Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.
Ž 147:3 - Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Lk 13:13 - a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.

Verš 10
Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.
Ex 15:18 - Pán bude kraľovať naveky a navždy!“
Ž 145:13 - Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Verš 3
Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.
Ž 118:8 - Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.

Z 146 - Týmto žalmom sa začína skupina žalmov (146 - 150), ktoré sa volajú aj "malým Halelom" (pozri Ž 113). Obsahom všetkých nasledujúcich žalmov je Pánova chvála. Každý žalm sa v hebrejskom texte začína a končí "Aleluja - Chváľte Pána".

Z 146,5 - "Boh Jakubov" je Pán, Boh, ktorý patriarchovi Jakubovi a jeho pokoleniu preukázal mnoho dobrodení (Gn 28,15; 31,3; 32,28; 46,4; Ž 33,12; 144,15 atď.).

Z 146,8 - "Pán otvára oči slepým" - to sa dá chápať doslova, ale tiež v prenesenom slova zmysle: Pán naúča ľudí dobru a vedie k pokániu (Dt 28,29; Jób 12,25; Iz 29,18; 35,5).