výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 53, 1-7

1 Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ 2 Skazení sú a ohavnosti páchajú, nikto z nich nerobí dobre. 3 Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. 4 Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. 5 Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb? Nevzývajú Boha; 6 no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba. Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov, zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol. 7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona! Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia, Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Ž 53, 1-7

Verš 1
Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
Ž 10:4 - Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet.“
Ž 14:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.
Rim 3:12 - Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Verš 2
Skazení sú a ohavnosti páchajú, nikto z nich nerobí dobre.
Rim 3:11 - nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.