výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 29, 1-11

1 Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. 2 Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. 3 Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami! 4 Hlas Pánov - taký mohutný! Hlas Pánov - taký veľkolepý! 5 Hlas Pánov láme cédre; aj libanonské cédre láme Pán. 6 Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako byvolča. 7 Hlas Pánov metá blesky ohnivé, 8 hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš. 9 Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. A v jeho chráme všetci volajú: Sláva! 10 Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ. 11 Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.
Ž 96:7 - Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť,

Verš 10
Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ.
Ž 10:16 - Pán je kráľom navždy, na veky vekov. Pohania vymizli z jeho krajiny.

Verš 3
Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!
Ex 9:23 - Mojžiš vystrel svoju palicu oproti nebu a Pán zoslal hrmenie a ľadovec. Blesky dopadali na zem a Pán dával ľadovcu padať na egyptskú krajinu.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.