výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 87, 1-7

1 Žalm Koreho synov. Pieseň. Základy má na posvätných vrchoch; 2 brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. 3 Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. 4 Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; Filištínci, Týrčania a Etiópčania: tí všetci sa tam zrodili. 5 A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“ 6 Pán zaznačí do knihy národov: „Títo sa tam zrodili.“ 7 A spievajú ako pri tanci: „V tebe sú všetky moje pramene.“

Ž 87, 1-7

Z 87 - Žalm je prorockou víziou mesiášskeho Siona, ktorý bude vlasťou a matkou všetkých národov a prameňom všetkých dobier.

Z 87,4 - "Rahab", doslovne ,zmätok, pýcha', tu značí Egypt (Iz 30,7; 51,9). Dvoje najväčších pohanských kráľovstiev, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa ony musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.

Z 87,6 - Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že "sa tam narodil", že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.