výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 95, 1-11

1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. 2 Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. 3 Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. 4 V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. 5 Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. 6 Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. 7 Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. 8 Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia 9 ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli. 10 Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom; 11 tí veru moje cesty neznajú. Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.“

Ž 95, 1-11

Verš 8
Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia
Ex 17:7 - Potom nazval to miesto Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: „Je teda Pán medzi nami, alebo nie?“
Nm 20:1 - V prvom mesiaci v štyridsiatom roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť, na púšť Sin a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju i pochovali.
Nm 20:3 - a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal: „Kiežby sme boli (aj my) pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Pánom!
Nm 20:13 - To sú vody Meríby (Vody zvady), kde sa Izraeliti vadili s Pánom a (kde) sa na nich oslávil.
Dt 6:16 - Nepokúšajte Pána, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse!

Verš 9
ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.
Heb 3:9 - kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky

Verš 10
Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;
Heb 3:17 - A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti?

Verš 4
V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty.
Jób 26:6 - Podsvetie je pred ním obnažené, zhubca nie je zahalený pred ním.

Verš 7
Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.
Ž 100:3 - Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Heb 3:7 - Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas,

Z 95 - Žalm sa rozdeľuje na dve čiastky: I (1-5) žalmista vyzýva ľud k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril; II (6-11) opäť povoláva chváliť Pána, lebo je pastierom izraelského ľudu, ktorého majú všetci uznať a poslúchať, ak nechcú byť potrestaní a odvrhnutí ako otcovia na púšti.

Z 95,9 - "Meríba" významovo značí miesto "sporu, hádky" (Ex 17,1-7). "Massa" označuje miesto "pokúšania" (Nm 20,2.3).