výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 95, 1-11

1 Jõjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kõsziklájának! 2 Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. 3 Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. 4 A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. 5 A kié a tenger, és õ alkotta is azt, és a szárazföldet is az õ kezei formálták. 6 Jõjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr elõtt, a mi alkotónk elõtt! 7 Mert õ a mi Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei és az õ kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az õ szavát. 8 Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában: 9 A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet. 10 Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygõ szívû nép õk, és nem tudják õk az én útamat! 11 A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére.]

Ž 95, 1-11

Verš 8
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
Ex 17:7 - És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van- é az Úr vagy nincsen?
Nm 20:1 - És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az elsõ hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.
Nm 20:3 - És feddõzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr elõtt!
Nm 20:13 - Ezek a versengésnek vizei, a melyekért feddõztek Izráel fiai az Úrral; és megdicsõítette magát õ bennök.
Dt 6:16 - Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképen megkísértettétek Maszszában!

Verš 9
A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
Heb 3:9 - A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.

Verš 10
Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygõ szívû nép õk, és nem tudják õk az én útamat!
Heb 3:17 - Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?

Verš 4
A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
Jób 26:6 - Az alvilág mezítelen elõtte, és eltakaratlan a holtak országa.

Verš 7
Mert õ a mi Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei és az õ kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az õ szavát.
Ž 100:3 - Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.
Heb 3:7 - Annakokáéért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az õ szavát halljátok,

Z 95 - Žalm sa rozdeľuje na dve čiastky: I (1-5) žalmista vyzýva ľud k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril; II (6-11) opäť povoláva chváliť Pána, lebo je pastierom izraelského ľudu, ktorého majú všetci uznať a poslúchať, ak nechcú byť potrestaní a odvrhnutí ako otcovia na púšti.

Z 95,9 - "Meríba" významovo značí miesto "sporu, hádky" (Ex 17,1-7). "Massa" označuje miesto "pokúšania" (Nm 20,2.3).